លទ្ធផលចេញហើយ មានពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ បានឆ្លងវីរុសកូរូណាពីជនជាតិជប៉ុន

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី ៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលធ្វើតេសត្តលើមនុស្ស ៤នាក់ដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយបុរសជប៉ុន មានផ្ទុក Covid-19 រកឃើញថា មានបុរសជនជាតិខ្មែរវ័យ៣៨ម្នាក់ មានលទ្ធផលវិជ្ជមាន ។ ចំណែកឯ ៣នាក់ទៀតមានស្ត្រីម្នាក់
មានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រភព៖ ប្រជាប្រិយ